Deadrin Senat Authentic Jersey เวทีการประกวด ยันฮี พรีเซ็นเตอร์ 2018 | Yanhee Presenter 2018
 
ภาพบรรยากาศงานประกวดยันฮีพรีเซ็นเตอร์ 2018
วิดีโอบรรยากาศงานประกวดยันฮีพรีเซ็นเตอร์ 2018
 Sam Darnold Womens Jersey